ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023

Η προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος https://www.uniwa.gr και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/.

Η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (απόσπασμα πρακτικού), η οποία αφορά τον ορισμό των ακριβών τιμών στα Κριτήρια Κ1, Κ2, Κ3 & Κ4 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη είναι αναρτημένη εδώ.