Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 3185/16.12.2013) και την με αριθ. 12/06-07-2021 α­πόφαση της Συνέ­λευ­σης του Τμή­ματος, σχετικά με το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων, ει­σά­γεται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η εξής:

 

Αριθ. πρωτ. αίτησης

Πτυχίο/Δίπλωμα

εξάμηνο εισαγωγής

91785/11-11-2020

Τμήμα Τοπογραφίας πρώην ΤΕΙ Αθήνας

5ο

 

                                                                                                         Από την Γραμματεία