Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 3185/16.12.2013) και την με αριθ. 01/24-01-2023 α­πόφαση της Συνέ­λευ­σης του Τμή­ματος, σχετικά με το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων, ει­σά­γονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οι εξής:

Αριθ. πρωτ. αίτησης

εξάμηνο εισαγωγής

111200/15-11-2022

1ο

111144/15-11-2022

1ο