Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 3185/16.12.2013) και την με αριθ. 01/10-01-2024 α­πόφαση της Συνέ­λευ­σης του Τμή­ματος, σχετικά με το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων, ει­σά­γεται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η εξής υποψήφια:

Αριθ. πρωτ. αίτησης

εξάμηνο εισαγωγής

106595/06-11-2023

5ο

Από την Γραμματεία