Εκπαίδευση στα σχέδια έκτακτων αναγκών

Εκπαίδευση στα σχέδια έκτακτων αναγκών

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε δια φυσικής παρουσίας, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.. στην πρακτική εφαρμογή των σχεδίων εκτάκτων αναγκών με πρακτικές εκκένωσής, στην αίθουσα Κ16.009, Κτίριο Πληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών της Πανεπιστημιούπολης Άλσος Αιγάλεω.

Η εν λόγω εκπαίδευση είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από φυσικές καταστροφές και όχι μόνον.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι διάρκειας 4 ωρών και περιλαμβάνει: 

  • Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Σ.Ε.Α.). Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού και εκκένωσης χώρων. Διαδικασίες εκκένωσης, αντιμετώπισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων.
    • Δομή και συμπεριφορά του φαινομένου των πυρκαγιών. Βασικές αρχές εκδήλωσης, εξέλιξης, μετάδοσης, συντήρησης και επέκτασης της πυρκαγιάς, έλεγχος και απομόνωση αυτής. Κατηγορίες & Αιτίες πυρκαγιών.
  • Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της εγκατάστασης. Φορητοί πυροσβεστήρες και χρήση τους. Τρόποι και μέσα κατασβέσεως πυρκαγιών. Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα αυτοπροστασίας. Αναπνευστικές συσκευές , διηθητικές προσωπίδες.
  • Εξοικείωση με τα πυροσβεστικά υλικά και μέσα. Επίδειξη μεθόδων κατάσβεσης και βελτίωση των δεξιοτήτων με τα μέσα πυροπροστασίας της εγκατάστασης. Χρήση αναπνευστικών συσκευών και διηθητικών προσωπίδων. Προσομοίωση κατάσβεσης πυρκαγιάς με διαφόρους τύπους φορητών πυροσβεστήρων. Προσομοίωση κατάσβεσης πυρκαγιάς με  εγκαταστάσεις ύδατος του μονίμου υδροδοτικού δικτύου του Πανεπιστημίου, χρήση βοηθητικών πυροσβεστικών εργαλείων, πυροσβεστικής κουβέρτας κλπ. (Πρακτική).
  • Τις εκπαιδεύσεις θα ακολουθήσουν ασκήσεις εκκένωσης ανά σχολή και με την συμμετοχή σας. 
  • Επισυνάπτονται οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σεισμού, και χρήσης πυροσβεστήρων.
  • Τέλος, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο “Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Απομόνωση των Κρουσμάτων Κορωνοϊού COVID-19 και των Στενών Επαφών με Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Κορωνοϊού COVID-19» (Σεπτέμβριος 2022), συστήνεται εντόνως η χρήση μάσκας σε όλους του κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων. Παρακαλούμε για την τήρηση του μέτρου αυτού με σκοπό την ασφάλεια όλων. 

Την εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουν οι κ. κ. Νικόλαος Διαμαντής Αντιστράτηγος Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α. πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων κατά ΕΟΠΠΕΠ,  Ιωάννης Σταμούλης Υποστράτηγος Π.Σ. πιστοποιημένος εκπαιδευτής κατά ΛΑΕΚ, Παναγιώτης Κοτρίδης Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α πιστοποιημένος εκπαιδευτής κατά ΛΑΕΚ & Νικόλαος Μπερτσιάς Ανθυποπυραγός Π.Σ. ε.α πιστοποιημένος εκπαιδευτής κατά ΛΑΕΚ. 

Με εκτίμηση,

Μαρία Αποστολίδου

Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)