Οδηγίες για τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων

Οδηγίες για τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων

Δείτε εδώ τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503, ΦΕΚ 1872/Β, 8 Μαΐου 2021 κατά τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (ΚΥΑ Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020, ΦΕΚ Β 4810). Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα ΑΕΙ όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

Υπόδειγμα δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος COVID-19 για κατατακτήριες εξετάσεις.

Δείτε οδηγίες για τα self test στον σύνδεσμο: Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19