Αντιστοίχιση Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΠΑΔΑ με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο ΠΑΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες ECTS (Integrated Master).

 

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (του Άρθρου 66) για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής και αφού δημοσιευθεί η αναμενόμενη σχετική υπουργική απόφαση, οι απόφοιτοι του Τμήματος, θα μπορούν, κατόπιν επιτυχούς εξέτασής τους, να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), και να λαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ99 (ΦΕΚ 187/5.11.2018).