Εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange του προγράμματος Interreg Europe

Εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου SMAPE – Shared Mobility Action Programmes Exchange του προγράμματος Interreg Europe

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του ερευνητικού έργου με τίτλο “SMAPE– Shared Mobility Action Programmes Exchange” το οποίο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe. Μέσω της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, το έργο SMAPE στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών για τα κοινόχρηστα συστήματα μετακίνησης σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες με χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών. Υιοθετώντας τη συνεργατική προσέγγιση και προωθώντας την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των εταίρων συμπεριλαμβανόμενου του ΠΑΔΑ, το έργο επιδιώκει να επιτύχει αστική κινητικότητα μηδενικών εκπομπών άνθρακα, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στον γενικότερο στόχο πολιτικής για Πράσινη Ευρώπη. Οι εργασίες του έργου SMAPE ξεκίνησαν επίσημα με την εναρκτήρια συνάντηση εταίρων που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Βρέμη της Γερμανίας στις 26 και 27 Απριλίου 2023. Στη συνάντηση το ΠΑΔΑ εκπροσώπησε ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, ο οποίος είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου.

Το έργο SMAPE

Δεδομένου ότι η αστικοποίηση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση μεταφορών στις Ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες με αποτέλεσμα υψηλές εκπομπές ρύπων και συμφόρηση, επηρεάζεται η βιωσιμότητα των πόλεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, το εταιρικό σχήμα του έργου SMAPE που αποτελείται από εταίρους από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία, στοχεύει να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων μορφών κοινόχρηστης κινητικότητας εισάγοντας πολιτικές και συγκεκριμένες δράσεις που επιταχύνουν την υιοθέτηση υπηρεσιών κοινοχρησίας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα επικεντρωθεί σε πτυχές όπως η κοινή ενσωμάτωση της κινητικότητας με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και η κινητικότητα ως υπηρεσία (MaaS), η χρήση δεδομένων για παρακολούθηση και προσαρμογές πολιτικής, επηρεασμός στάσεων και συμπεριφοράς των πολιτών, καθώς και βελτιστοποίηση του συνδυασμού μέσων μεταφοράς, κανονισμών και πλαισίων για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το ΠΑΔΑ, ως εταίρος, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου πρόκειται να επηρεάσουν τα μέτρα πολιτικής στα νησιά του Βορείου Αιγαίου εισάγοντας την έννοια των κοινόχρηστων συστημάτων στα εργαλεία πολιτικής και προωθώντας, γενικότερα, τη βιώσιμη κινητικότητα με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών και επισκεπτών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, στο Βόρειο Αιγαίο θα πραγματοποιηθούν περιφερειακά εργαστήρια με τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους, την καλλιέργεια κουλτούρας κοινοχρησίας οχημάτων, την ενίσχυση των πρακτικών βιώσιμης κινητικότητας στα εν λόγω νησιά. Με αυτό τον τρόπο, θα αναγνωρισθούν οι ανάγκες της περιοχής, θα καταγραφούν οι ανησυχίες και προσδοκίες, και το έργο θα επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

 Εταιρικό σχήμα

  1.  Free Hanseatic City of Bremen
  2. Province of Mantua
  3. Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
  4. City of Bergen
  5. Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region
  6. Autodelen.net – Carshare Belgium
  7. POLIS Network
  8. University of West Attica
  9. Walloon Public Transport Authority
  10. Regional Development Fund of North Aegean

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/smape